Η εταιρεία Κατσάρας Π&Ε Ο.Ε. έχει αντικείμενο τη διάθεση προσωπικού και την παροχή υπηρεσιών γενικού καθαρισμού χώρων σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Στόχος της εταιρείας είναι να παρέχει υπηρεσίες ποιότητας οι οποίες ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις των πελατών της, διασφαλίζοντας παράλληλα ένα ασφαλές περιβάλλον για τους εργαζομένους της.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία που εφαρμόζει η εταιρεία βασίζεται στις απαιτήσεις των διεθών προτύπων ISO 9001:2008 και ΕΛΟΤ 1801:2008. Το πεδίο εφαρμογής του ΣΔΠΥΑΕ είναι η Διάθεση Εξειδικευμένου Προσωπικούς σε τρίτους και η Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού Χώρου.

Προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της, η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται :

  • Να συμμορφώνεται πλήρως με νομικές και λοιπές απαιτήσεις που αφορούν τις υπηρεσίες που παρέχει ή την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.
  • Να αξιολογεί το Σύστημα Διαχείρισης τακτικά ώστε να επιτυγχάνεται η διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του.
  • Να προλαμβάνει εργατικά ατυχήματα και ασθένειες εφαρμόζοντας μέτρα προστασίας για το προσωπικό της.
  • Να βελτιώνει διαρκώς την επίδοση της εταιρείας σε θέματα ποιότητας και υγείας & ασφάλειας.

Η εταιρεία, για να διασφαλίσει την υλοποίηση των παραπάνω δεσμεύσεων, έχει υιοθετήσει μια σειρά από μηχανισμούς, μέσα από τους οποίους παρακολουθεί τη νομοθεσία που την αφορά, ελέγχει και μετράει τις επιδόσεις της και καθορίζει τους κατάλληλους στόχους.

Η Διοίκηση θέτει στόχους σε ετήσια βάση, τους οποίους παρακολουθεί και επαναξιολογεί κατά την ετήσια Ανασκόπηση και επαναπροσδιορίζει όταν απαιτείται.

Η παρούσα Πολιτική είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο και ανασκοπείται ως προς την καταλληλότητά της ετησίως.